ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προσωρινός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων και επιλαχόντων

Προσωρινός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων και επιλαχόντων της πράξης με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΔΗΦ - Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος"» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001439.

Α/Α

ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

62/09.02.2022

47

2

63/09.02.2022

47

3

61/09.02.2022

42

 

Κατάσταση επιλαχόντων

 

1

65/09.02.2022

30

Οριστικός πίνακας επιλογής 3 ωφελουμένων και επιλαχόντων

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΔΗΦ - Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος"» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001439 και την αριθμ. 04/22.02.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, κοινοποιούμε τον οριστικό πίνακα επιλογής των τριών (03) ωφελουμένων της ανωτέρω πράξης ως κατωτέρω:

Α/Α

ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

62/09.02.2022

47

2

63/09.02.2022

47

3

61/09.02.2022

42

Κατάσταση επιλαχόντων

1

65/09.02.2022

30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εγγραφή στο Newsletter