Οριστικός πίνακας επιλογής των ωφελουμένων

Ύστερα από την αρίθμ 2/17.05.2019 απόφαση της επιτροπής επιλογής των ωφελουμένων της Πράξης με τίτλο «Δια βίου μάθηση ατόμων που διαβιούν κάτω του ορίου της απόλυτης φτώχειας στην ειδικότητα φροντιστών – συνοδών ΑμεΑ» και την αριθμ. 11/17.05.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, κοινοποιούμε τον οριστικό πίνακα επιλογής των είκοσι ενός (21) ωφελουμένων του δεύτερου προγράμματος κατάρτισης της ανωτέρω πράξης.

Α/Α

ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

1

428/02.05.2019

2

433/06.05.2019

3

434/06.05/2019

4

435.07.05/2019

5

437/08.05.2019

6

438/08.05.2019

7

439/08.05.2019

8

440/08.05.2019

9

441/08.05.2019

10

442/08.05.2019

11

443/08.05.2019

12

444/08.05.2019

13

445/08.05.2019

14

446/09.05.2019

15

448/09.05.2019

16

451/09.05.2019

17

454/09.05.2019

18

461/09.05.2019

19

465/09.05.2019

20

466/09.05.2019

21

467/10.05.2019

Θεσσαλονίκη, 17/05/2019

Τα μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των ωφελουμένων της Πράξης με τίτλο «Δια βίου μάθηση ατόμων που διαβιούν κάτω του ορίου της απόλυτης φτώχειας στην ειδικότητα φροντιστών – συνοδών ΑμεΑ».  

Λεβεντάκη Αναστασία

Παγκοζίδου Ευδοκία

Ράκος Θεόδωρος

Τσακίρη Ιωάννα

Βατζιανίδου Μαρία

 

Εγγραφή στο Newsletter