Περίληψη Προκήρυξης διαγωνισμού για προμήθεια λεωφορείου

 

Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος

Όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου

Τ.Θ. 20057 Τ.Κ. 55110

Καλαμαριά  Θεσσαλονίκης                                                                                

Θεσσαλονίκη, 27-5-19

Αρ.πρωτ: 509

                                               

Περίληψη Προκήρυξης   1/2019

H Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια ενός καινούργιου λεωφορείου για έξι καθήμενους και τέσσερα αμαξίδια, έναν οδηγό και έναν συνοδό για τις ανάγκες μεταφοράς των αναπήρων της, πιθανής δαπάνης εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και των διαδικαστικών εξόδων αγοράς -κυκλοφορίας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, στη Θεσσαλονίκη στις 20 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται εμπρόθεσμα ταχυδρομικώς μία (1)τουλάχιστον ημέρα προ του διαγωνισμού ή ιδιόχειρα ως την καταληκτική προθεσμία, δηλαδή την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού.

Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ και το σχετικό  ποσό θα εξοφληθεί με την παραλαβή του αυτοκινήτου.

Ο τόπος παράδοσης του λεωφορείου είναι η έδρα της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων του διαγωνισμού και να παραλάβουν τη σχετική προκήρυξη από τα γραφεία της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος Όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, ΤΘ 200 57 ΤΚ 551 00, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης,  τηλ. 2310489247-9, Φαξ 2310489217.

  

                                Για την Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος

                 Η Πρόεδρος                                                                                               Η Γενική Γραμματέας              

               Ελένη Στυλιανού                                                                                        Ευδοκία Παγκοζίδου

       

 

Εγγραφή στο Newsletter