Ανακοίνωση Τροποποίησης της Υλοποίησης της Πράξης με Τίτλο «ΚΔΗΦ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΚΔΗΦ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

               Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ – Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος» με κωδικό ΟΠΣ 5001439, παρέχει στο Κέντρο της, όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, υπηρεσίες διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας σε πενήντα  (50) ωφελούμενους, άτομα κυρίως με κινητικές αναπηρίες ή και νοητική υστέρηση.

               Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους τροποποιήθηκε σε 72 (εβδομήντα δύο) μήνες από 01/11/2016 έως 31/10/2022 και η χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 2.880.000 ευρώ.

               Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά τους προς και από το Κέντρο, τη διαμονή και τη διατροφή τους, πρόγραμμα πράξεως ειδικής αγωγής, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ανάπηρου και αξιοποίηση των όποιων δυνατοτήτων του σε τμήματα δημιουργικής απασχόλησης, εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, δραστηριότητες κοινωνικοποίησης, ιατρική παρακολούθηση, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.

               Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται σε εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) για 8 ώρες ημερησίως (ωράριο λειτουργίας Κέντρου 07:00-16:00) για κάθε ωφελούμενο περιλαμβανομένου του χρόνου της μεταφοράς από και προς το Κέντρο.

Εγγραφή στο Newsletter