Πρόσκληση 1ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Θεσσαλονίκη, 02 Νοεμβρίου

Αρ.Πρωτ.: 616                                   

Προς: Όλα τα μέλη του σωματείου Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση 1ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αγαπητά μέλη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος σε εφαρμογή του άρθρου 18 του ισχύοντος καταστατικού, και με κάθε επιφύλαξη ως προς τα μέτρα κατά του covid 19 που τυχόν θα ισχύσουν, συγκαλεί τα μέλη σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 11η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδοςόπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

1. Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2022, συζήτηση επ΄ αυτής και έγκρισή της.

2. Παρουσίαση προϋπολογισμού έτους 2022, συζήτηση επ΄ αυτού και έγκρισή του.

3. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων). 

Οι Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν έγκυρα αν παραβρίσκεται το μισό και ένα επιπλέον του συνόλου των τακτικών μελών της Εταιρείας, αλλά με την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακά τακτοποιημένα κατά τη μέρα της Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 18 του  ισχύοντος καταστατικού.

Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Φορέα μας θεωρούνται όσα μέλη μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης (πρώτης ή επαναληπτικής αυτής)  έχουν πληρώσει την συνδρομή τους έως και του προηγούμενου έτους,  το ύψος της οποίας είναι δεκαπέντε (15) ευρώ/έτος σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. 16/30.08.2019 (θέμα 9ο).

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος καταστατικού) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 12η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σας επισημαίνουμε ότι για την δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος καταστατικού, εφόσον θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όσα Τακτικά μέλη κι αν παραβρίσκονται.

Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση, καθώς η παρουσία του κάθε μέλους κρίνεται σημαντική. Η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη.

Για το Δ.Σ. του σωματείου

  Ο Πρόεδρος                                                                                        Η Γεν. Γραμματέας

   Μάνθος Μαστορίδης                                                                             Ελένη Στυλιανού

Εγγραφή στο Newsletter