Οριστικός πίνακας επιλογής 3 ωφελουμένων και επιλαχόντων της πράξης με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΔΗΦ - Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος"» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001439

Κοινοποίηση οριστικού πίνακα επιλογής των τριών (03) ωφελουμένων

της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΔΗΦ - Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος"» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001439.

 

Ύστερα από την αρίθμ 2/22.02.2022 απόφαση της Επιτροπής Επιλογής των Ωφελουμένων της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΔΗΦ - Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος"» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001439 και την αριθμ. 04/22.02.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, κοινοποιούμε τον οριστικό πίνακα επιλογής των τριών (03) ωφελουμένων της ανωτέρω πράξης ως κατωτέρω:

 

Α/Α

ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

62/09.02.2022

47

2

63/09.02.2022

47

3

61/09.02.2022

42

 

Κατάσταση επιλαχόντων

1

65/09.02.2022

30

 

Θεσσαλονίκη, 22/02/2022

Εγγραφή στο Newsletter