Προγράμματα Στέγασης από την Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Λειτουργία δυο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) της Ε.Σ.Β.Ε."» με Κωδικό ΟΠΣ 5053860 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Επιχορήγηση λειτουργίας δυο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) της Ε.Σ.Β.Ε» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5053860 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 παρέχει υπηρεσίες υποστηριζόμενης διαβίωσης σε 4 άτομα με αναπηρία στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης της ΕΣΒΕ στη Βασ. Όλγας 114, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΦΕΚ 1160/τ.β’/08/04/2019.

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους ορίζεται σε εννιά μήνες με έναρξη: 01/01/2023 και λήξη 30/09/2023 συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με νοητική υστέρηση, χωρίς αυτισμό και με ελαφρά κινητικά προβλήματα (χωρίς χρήση αναπηρικού αμαξιδίου) και χωρίς αισθητηριακές αναπηρίες, ηλικίας άνω των 18 ετών, τα οποία διαβιούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την παροχή υπηρεσιών υποστηριζόμενης διαβίωσης από την Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος.

Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας από τη ΣΥΔ – Οικοτροφείο «ΕΡΑΤΩ» της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος

Συνημμένο αρχείο : ΕΡΑΤΩ

Εγγραφή στο Newsletter