Κοινοποίηση οριστικών αποτελεσμάτων διαγωνισμού επέκτασης

Οριστικά Αποτελέσματα

Σε συνέχεια των πρακτικών αριθμ.1/2023 και 2/2023, της επιτροπής προμηθειών του Φορέα μας και την σχετική εισήγηση της παραπάνω επιτροπής, την οποία ομόφωνα αποδέχθηκε  το Διοικητικό Συμβούλιό μας στην με αρ.10/24.05.2023 απόφασή του και, εφόσον δεν κατατέθηκαν ενστάσεις  μέχρι την 27η Μαϊου 2023 και ώρα 14:00, το Δ.Σ. με την αρ. 11/27.05.2023 απόφασή του κατακυρώνει το οριστικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού  για την ανάθεση της καθ΄ ύψος επέκτασης του υφιστάμενου κτηρίου βάσει της  αριθμ. 302/21-12-2012 οικοδομικής αδείας  και των αναθεωρήσεών της, με σκοπό την δημιουργία νέων χώρων στο υφιστάμενο   Κέντρο  Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας ως κατωτέρω:

Οριστικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού:

Α/Α Αρ.Πρωτοκόλλου /ημερομηνία Επιλέχθηκε ως ανάδοχος
1. 322/17.05.2023 & 325/19.05.2023 ΝΑΙ

Εγγραφή στο Newsletter