Οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένου για την 4η θέση της Πράξης με τίτλο

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Λειτουργία δυο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) της Ε.Σ.Β.Ε."» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία».

Ο  οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένου της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αλέξανδρος» σύμφωνα με την εισήγηση της διεπιστημονικής επιτροπής και την απόφαση 17/05.07.2023 του Δ.Σ. διαμορφώνεται ως ακολούθως:

  1. 310/05.05.2023 : 28

Θεσσαλονίκη, 06/07/2023

Εγγραφή στο Newsletter