Προκήρυξη διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών διαμονής ΑμεΑ σε κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις

Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος

Ταχ. Δ/νση : Όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου

Ταχ. Κώδικας : 551 10         Θεσσαλονίκη, 12/07/2018

Τηλέφωνο : 2310 489247-9              Αρ. Πρωτ.: 314

Fax : 2310 489217

Email : esbe@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος:

Α) της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ – Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος» με κωδικό ΟΠΣ 5001439 και γενικά στο πλαίσιο λειτουργίας της, προσκαλεί:

επιχειρήσεις που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις με δυνατότητα φιλοξενίας ΑμεΑ  να καταθέσουν προσφορά  για τη διαμονή διατροφή και μετακίνηση έως 50 (πενήντα) ΑμεΑ, μέχρι 15 (δεκαπέντε) ημέρες (14 διανυκτερεύσεις) και 25  συνοδών αυτών κατά  την 4η κατασκηνωτική περίοδο και

Β) της πράξης με τίτλο «Δια βίου μάθηση ατόμων που διαβιούν κάτω του ορίου της απόλυτης φτώχειας στην ειδικότητα φροντιστών – συνοδών ΑμεΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5010815 το οποίο  υλοποιεί το Κε.Δι.Βι.Μ. επιπέδου 2 της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, προσκαλεί:

επιχειρήσεις που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις με δυνατότητα φιλοξενίας ΑμεΑ  να καταθέσουν προσφορά  για τη διαμονή, διατροφή και μετακίνηση 25 (είκοσι πέντε) πρακτικά ασκούμενων στο ανωτέρω κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις  03/08/2018 ημέρα Παρασκευή στις 10:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, όπισθεν Ανωτάτης Σχολής Πολέμου.

Οι  προσφορές  μπορούν να κατατεθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στα γραφεία της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, Όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, Τ.Θ. 200 57, Τ.Κ. 551 10, Πυλαία Θεσσαλονίκης, μέχρι τις 02/08/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Προσοχή: Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κ.κ. Αλβανού Χριστίνα και  Τσαλαμπούνη Αικατερίνη στα τηλ.:2310 489247-9, fax 2310 489217, e-mail:esbe@otenet.gr, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00-16:00.

Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΗ ΕΝΩΣΗ

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Η νόμιμη εκπρόσωπος

Ελένη Στυλιανού

 

Συνημμένο: Ανακοίνωση ΚΔΗΦ - Εταιρεία Σπαστικών κατασκηνωση 2018

Εγγραφή στο Newsletter