Προσωρινός πίνακας επιλογής ωφελουμένων της Πράξης με τίτλο «Δια βίου μάθηση ατόμων που διαβιούν κάτω του ορίου της απόλυτης φτώχειας στην ειδικότητα φροντιστών – συνοδών ΑμεΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5010815.

Προσωρινός πίνακας επιλογής ωφελουμένων της Πράξης

με τίτλο «Δια βίου μάθηση ατόμων που διαβιούν κάτω του ορίου της απόλυτης φτώχειας στην ειδικότητα φροντιστών – συνοδών ΑμεΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5010815.

Σύμφωνα με το αρίθμ. 1/2019 πρακτικό της Επιτροπής εξέτασης των αιτήσεων και επιλογής των συμμετεχόντων στην Πράξη.

Α/Α

ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

1

428/02.05.2019

2

433/06.05.2019

3

434/06.05/2019

4

435.07.05/2019

5

437/08.05.2019

6

438/08.05.2019

7

439/08.05.2019

8

440/08.05.2019

9

441/08.05.2019

10

442/08.05.2019

11

443/08.05.2019

12

444/08.05.2019

13

445/08.05.2019

14

446/09.05.2019

15

448/09.05.2019

16

451/09.05.2019

17

454/09.05.2019

18

461/09.05.2019

19

465/09.05.2019

20

466/09.05.2019

21

467/10.05.2019

 

Θεσσαλονίκη, 14/05/2019

Τα μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των ωφελουμένων της Πράξης με τίτλο «Δια βίου μάθηση ατόμων που διαβιούν κάτω του ορίου της απόλυτης φτώχειας στην ειδικότητα φροντιστών – συνοδών ΑμεΑ».

 

Λεβεντάκη Αναστασία

Παγκοζίδου Ευδοκία

Ράκος Θεόδωρος

Τσακίρη Ιωάννα

                                        Βατζιανίδου Μαρία

Εγγραφή στο Newsletter