Πρόσκληση 1ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αρ. Πρωτ. 171 / 27. 03. 2018                                                   Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2018

Προς :            Όλα τα μέλη του Σωματείου «Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος»

ΘΕΜΑ :          Πρόσκληση 1ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου «Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος» σε εφαρμογή της αρίθμ.4/22-2-2018 απόφασής του και του άρθρου 18 και 19 του ισχύοντος καταστατικού

σ υ γ κ α λ ε ί

τα μέλη σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 16 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συγκεντρώσεων της ΕΣΒΕ, όπισθεν Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

  1. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2017, συζήτηση επ’ αυτής, έγκρισή της και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  2. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικ. έτους 2017, παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης συζήτηση επ΄ αυτών, έγκρισή τους καθώς και  απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε οικονομική- διαχειριστική  ευθύνη.
  3. Απόφαση για ηλεκτρονική τήρηση των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΒΕ.   
  4. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων).  

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα μισά πλέον ενός των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του  ισχύοντος καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος καταστατικού), η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 17 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σας επισημαίνουμε ότι για την δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος καταστατικού, εφόσον θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όσα Τακτικά μέλη κι αν παραβρίσκονται.

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που θα έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, την συνδρομή των 15 Ευρώ και για το έτος 2018 (σύμφωνα με το άρθρο 6 του ισχύοντος καταστατικού).

Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση αυτή, καθώς η παρουσία του κάθε μέλους κρίνεται απαραίτητη.

Για το ΔΣ του σωματείου

Η Πρόεδρος                                                                                        Η Γεν. Γραμματέας   

Ελένη Στυλιανού                                                                                  Χριστίνα Σεϊτανίδου

Εγγραφή στο Newsletter