Προσωρινός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων και επιλαχόντων

Προσωρινός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων και επιλαχόντων της πράξης με τίτλο  «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΔΗΦ - Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος"» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001439.

 

Α/Α

ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

62/09.02.2022

47

2

63/09.02.2022

47

3

61/09.02.2022

42

 

Κατάσταση επιλαχόντων

 

1

65/09.02.2022

30

2

 

 

Θεσσαλονίκη, 15/02/2022

Η ημερομηνία υποβολής ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων λήγει την 21η Φεβρουαρίου  2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Εγγραφή στο Newsletter